Ta oferta została opublikowana ponad 40 dni temu...
0

zgłoszeń

Inne specjalista w projekcie badawczym (staż podoktorski)

w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawa

Stanowisko: specjalista w projekcie badawczym (staż podoktorski)

Instytucja: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja: Warszawa, Polska, ul. Bartycka 18A

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Termin rozpoczęcia pracy: czerwiec/lipiec 2016

Wynagrodzenie brutto: 4 800 PLN

Tło: Projekt LiPS (Light Pollution Sources in Poland) stawia sobie za cel kompleksowe rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia świetlnego w Polsce, w tym ocenę ich intensywności i stabilności. Na tej podstawie oceniony zostanie stopień zanieczyszczenia świetlnego nad każdym miejscem w kraju. Podstawowym materiałem obserwacyjnym w badaniach będą obserwacje satelitarne – radiometryczne (satelity Suomi-NPP) i fotograficzne (z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej). Dodatkowo planowane są naziemne obserwacje fotometryczne.

Kierownikiem projektu jest dr Andrzej Kotarba z Zespołu Obserwacji Ziemi w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki i będzie trwał pięć lat (2016-2021).

Obowiązki:

 organizacja bazy danych obserwacji uzyskanych za pomocą satelity Suomi-NPP

 kalibracja geometryczna danych satelitarnych,

 kalibracja radiometryczna danych satelitarnych,

 analiza statystyczna serii czasowej obserwacji satelitarnych,

 współudział w przygotowywaniu własnych produktów projektu LiPS wraz ze stosowną dokumentacją techniczną i tematyczną,

 praca głównie z danymi sensora VIIRS satelity Suomi-NPP, w miarę konieczności wspieranego danymi misji MODIS, SEVIRI i innych,

 współpraca z osobami odpowiedzialnymi za analizę nocnych zobrazowań wykonywanych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznych,

 współpraca z osobami odpowiedzialnymi za naziemne pomiary jasności nieba nocą  prezentacja wyników badań w formie recenzowanych publikacji naukowych oraz podczas wystąpień na międzynarodowych konferencyjnych,

 okresowe raportowanie wyników prac,

 możliwy współudział w interdyscyplinarnych badaniach podejmujących problematykę zanieczyszczenia świetlnego,

 możliwość udziału w badaniach terenowych (opcjonalnie, w miarę zainteresowania),

 możliwość udziału w przygotowaniu kolejnych projektów badawczych (opcjonalnie, w miarę zainteresowania). Kwalifikacje:

 stopień doktora w dziedzinie: nauk o Ziemi (np. geofizyka, geografia), nauk biologicznych (np. ekologia, ochrona środowiska), nauk technicznych (np. geodezja i kartografia), lub dziedzin pokrewnych;

 stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia);

 warunkiem zatrudnienia jest niepobieranie innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN. Umiejętności:

 poparta doświadczeniem znajomość zagadnień związanych z teledetekcją satelitarną, szczególnie obserwacjami optycznymi za pomocą radiometrów obrazujących średniej rozdzielczości,

 poparta doświadczeniem znajomość problematyki analizy danych satelitarnych, w tym znajomość zagadnień korekcji geometrycznej i radiometrycznej,

 poparta doświadczeniem umiejętność analizy statystycznej serii czasowych obserwacji przyrodniczych,

 znajomość podstaw analizy danych w oprogramowaniu GIS,

 znajomość podstaw analizy danych w środowiskach IDL, R (lub chęć poznania ich),

 wysokorozwinięte umiejętności analityczne i syntetyczne,

 umiejętność pracy w zespole idąca w parze z samodzielnością w działaniu,

 umiejętność prezentowania wyników badań w formie pisemnej (artykuły naukowe) oraz podczas wystąpień konferencyjnych,

 silna motywacja do pracy naukowej,

 znajomość języka angielskiego,

 mile widziane doświadczenie w analizowaniu i zarządzaniu dużymi zbiorami danych (tysiące obserwacji, terabajty danych),

 znajomość problematyki zanieczyszczenia świetlnego będzie dodatkowym atutem. Wymagane dokumenty:  życiorys naukowy wraz z listą recenzowanych publikacji naukowych oraz listą wystąpień konferencyjnych,

 list motywacyjny (w tym: opis dlaczego aplikant/aplikantka chce pracować w tym projekcie, osobiste cele i plany związane z karierą naukową),

 kopia dyplomu poświadczającego posiadanie stopnia doktora,

 list lub listy referencyjne (mile widziane; mogą być wysłane bezpośrednio na adres rekrutacja@cbk.waw.pl),

 oświadczenie, że aplikant/aplikantka nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN,

 dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania aplikanta/aplikantki). Dokumenty powinny być zaopatrzone oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014. 1182 ze zm.).” Brak oświadczenia spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2016 (decyduje data otrzymania zgłoszenia) Zgłaszanie ofert: Zgłoszenia na należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@cbk.waw.pl (tytuł wiadomości: „LiPS post-doc”, załączniki w postaci plików PDF), lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa (z dopiskiem „LiPS post-doc”).

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą prześlij swoje CV na cbk@cbk.waw.pl


« Wróć do kategorii
Czy ta oferta jest fałszywa? Zgłoś   
Poleć znajomemu
Opublikowano w 31-03-2016
Obejrzano: 618 razy